การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้จิตบำบัดแนวซาเทียร์ในเวชปฏิบัติครอบครัว” (Basic Satir Psychotherapy in Family Practice)

ประชาสัมพันธ์ถึงแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์ที่สนใจ
ร่วมเรียนรู้การนำแนวคิดจิตบำบัด “ซาเทียร์” ในการพัฒนาตนเอง เข้าใจผู้อื่น และให้การดูแลด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยได้


การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การประยุกต์ใช้จิตบำบัดแนวซาเทียร์ในเวชปฏิบัติครอบครัว”
(Basic Satir Psychotherapy in Family Practice)

วันที่ 28-30 กันยายน 2563
ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม
จัดโดย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ทีมวิทยากร
ผศ.พญ.วรลักษณา ธีราโมกข์, รศ.พญ.รัตนา สายพาณิชย์, รศ.นพ.พิชัย อิฎฐสกุล

อัตราค่าลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2563 – 7,000 บาท
  • สมาชิกสมาคมฯ / ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว – 6,500 บาท
 • ลงทะเบียนหลังวันที่ 15 สิงหาคม 2563 – 7,500 บาท
  • สมาชิกสมาคมฯ / ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว – 7,000 บาท

การลงทะเบียน

 • หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 10 กันยายน 2563
 • จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน 40 คน
 • ก่อนลงทะเบียนกรุณาโอนค่าลงทะเบียน
  ชื่อบัญชี “แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว”
  ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  หมายเลขบัญชี 041-1-32033-5

เอกสารประกอบเพิ่มเติม