หลักสูตรเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวด้านการฝึกอบรมงานด้านระบบสุขภาพและปฐมภูมิ

หลักการและเหตุผล

การดูแลสุขภาพโดยใช้หลักการของเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญของระบบบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะในระดับปฐมภูมิ ซึ่งมีทั้งมิติดูแลผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน การพัฒนาในระยะเปลี่ยนผ่านที่ยังมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไม่มีเพียงพอ การผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้มีจำนวนเพียงพอและมีคุณภาพนั้นมีความสำคัญ จึงมีการวางแผนในการพัฒนาสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทั้งในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีศักยภาพในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวตามแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิภายใต้นโนบายคลินิกหมอครบครัว

การพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ และส่งเสริมให้เกิดการผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่จะผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่เพิ่มขึ้นในประเทศ โดยทางราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาและฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จึงได้ร่วมกับสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย สำหรับอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
  • เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากสถาบันต่าง ๆ
  • เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเวชศาสตร์ครอบครัวผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

สถานที่

ห้องค็อกพิท โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ

อัตราค่าลงทะเบียน

6,000 บาท (โดยขอการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ คนละ 6,000 บาท)

การลงทะเบียน

  • จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน 50 คน
  • หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.

เอกสารประกอบเพิ่มเติม