การประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เนื่องในการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563-2564

เนื่องจากการประชุมวิชาการประจำปี 2563-2564 ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2564 เป็นการจัดประชุมวิชาการออนไลน์ในรูปแบบ Webinar จึงได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ ผ่าน Video Presentation เผยแพร่ทาง Youtube และ Facebook

สำหรับผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับ รางวัล Academic award และผลงานวิชาการที่ได้รับคะแนน กด like มากที่สุด จะได้รับรางวัล Popular vote
(คะแนน popular vote นับจากยอด like ใน youtube + Facebook นับคะแนนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564
คณะกรรมการมีมติให้ขยายเวลา Vote ได้ถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ประกาศรางวัลในงานประชุมวิชาการวันที่ 12 มิถุนายน 2564
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

ท่านสามารถร่วม Vote ให้กำลังใจผลงานวิชาการที่ท่านชื่นชอบได้ที่
Youtube channel Thai Fammed
Facebook Inside Family
Facebook สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
Facebook ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว

ผลงานทางวิชาการที่ส่งเข้าประกวด

Effectiveness of model development of primary care services using an innovative network of homecare providers (WinCare) for improving health-related quality of life among non-communicable disease patients, Northern Thailand

Boonsub Sakboonyarat, Mathirut Mungthin, Panadda Hatthachote, Yupaporn Srichan, Ram Rangsin
Phramongkutklao Collage of Medicine

อัตราความชุกของภาวะสมรรถภาพสมองบกพร่องระยะต้น และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสมองบกพร่องระยะต้นในผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ระพีพัฒน์ โฆษิตานนท์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

การศึกษาผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรมไทย (THAI Model): กรณีศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

จุฑามาศ เหล่าไพบูลย์, ธีรวัฒน์ อินตุ่น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

การพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ปุณญณิน เขื่อนเพ็ชร์, รุ้งลาวัลย์ กาวิละ และ ศรีรัตน์ กินาวงค์
โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหมดไฟในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

พัชราภรณ์ สิณัตพัฒนะศุข, ธนาสิทธิ์ วิจิตราพันธ์
โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ผลของการใช้แอปพลิเคชั่นออกกำลังกาย ต่อการมีกิจกรรมทางกายของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคใต้

วิโรจน์ แซ่ใหล้
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การออกกำลังกายแบบเดินกับการออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าเพื่อลดอาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

กัญญาภัค สะอาดอ้น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก