การตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอบทบาทหมอครอบครัว ประจำปี 2563

เกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการจะตัดสินจากผลงาน “คลิปวิดีโอ” ที่ส่งมายังสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย โดยแบ่งการตัดสินเป็น

 1. ผลความนิยมในสื่อสังคมออนไลน์ 40 คะแนน โดยมาจากสื่อในแต่ละช่องทาง ได้แก่
 2. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน 60 คะแนน โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
  • เนื้อหาถูกต้องและมีความเกี่ยวข้องกับ “บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19” หรือ “บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิ” (20 คะแนน)
  • รูปแบบ/แนวคิดในการถ่ายทอดเรื่องราว การสื่อความหมาย และความน่าสนใจ (20 คะแนน)
  • แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีต่อ”บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19″ หรือ “บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิ” (15 คะแนน)
  • ใช้ระยะเวลาตามที่กำหนด (5 คะแนน)

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาการนับจำนวน like และ view: ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง https://thaigpfm.org และโทรศัพท์แจ้งผล
 • ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าไม่มีผลงานใดที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล
 • ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่จัดส่งมาประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด

พญ.นิศาชล ทองทิพย์
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 1 (ริมละลม)

พญ.พงศ์วิไล วิลัยพงษ์, พญ.จันจิรา ลีลาไพบูลย์
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา

ทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล
โรงพยาบาลมหาสารคาม

คุณฉวีวรรณ เผ่าพันธ์, คุณวัชรินทร์ ทองสีเหลือง,
คุณมัณฑนา กลมเกลียว
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม

พญ.สุวรรณรัตน์ สิงหะบุระอุดม
โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

พญ.คณาพร สื่อดวงจิต, พญ.นิชาภา เจริญรัตน์
โรงพยาบาลบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

พญ.ศวิตา ทองขุนวงศ์
โรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา

คุณวัชรินทร์ ทองสีเหลือง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม

พญ.นิชาภา เจริญรัตน์, พญ.คณาพร สื่อดวงจิต
โรงพยาบาลบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา