ผลการประกวดคลิปวิดีโอบทบาทหมอครอบครัว ประจำปี 2563

คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด

พญ.นิศาชล ทองทิพย์
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 1 (ริมละลม)

พญ.พงศ์วิไล วิลัยพงษ์, พญ.จันจิรา ลีลาไพบูลย์
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา

ทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล
โรงพยาบาลมหาสารคาม

คุณฉวีวรรณ เผ่าพันธ์, คุณวัชรินทร์ ทองสีเหลือง,
คุณมัณฑนา กลมเกลียว
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม

พญ.สุวรรณรัตน์ สิงหะบุระอุดม
โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

พญ.คณาพร สื่อดวงจิต, พญ.นิชาภา เจริญรัตน์
โรงพยาบาลบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

พญ.ศวิตา ทองขุนวงศ์
โรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา

คุณวัชรินทร์ ทองสีเหลือง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม

พญ.นิชาภา เจริญรัตน์, พญ.คณาพร สื่อดวงจิต
โรงพยาบาลบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา